ÖĞRENCİLERİN  ORTAOKUL SÜRESİNCE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE
ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler olarak yetişirler,
 • Fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin teknoloji toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahiptirler,
 • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerilerini karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek için kullanırlar,
 • Bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine ilişkin farkındalık geliştirirler,
 • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark eder ve toplum, ekonomi, doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilinci geliştirirler,
 • Fen Bilimleri ile ilgili kariyer bilinci geliştirirler,
 • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alır ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerini kullanırlar,
 • Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlarlar,
 • Bilimin, tüm kültürlerden bilim insanlarının ortak çabası sonucu üretildiğini anlar ve bilimsel çalışmaları takdir etme duygusunu geliştirirler,
 • Bilimin, teknolojinin gelişmesi, toplumsal sorunların çözümü ve doğal çevredeki ilişkilerin anlaşılmasına olan katkısını takdir ederler,
 • Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgi geliştirirler,
 • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark eder ve uygulamaya katkı sağlarlar,
 • Sosyo-bilimsel konuları kullanarak bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirirler,
 • Bilimsel etik ilkelerinin benimserler.

ORTAÖĞRETİM SÜRESİNCE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Fen Bilimleri derslerinde, genel olarak öğrencinin, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı bilgiyi kendi zihninde yapılandırmasına olanak tanıyan araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisi benimsenir.
 • Derslerin planlanması ve uygulanmasında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber ve yönlendirici olduğu öğrenme ortamları (etkinlik, deney, problem, proje, tartışma, işbirliğine dayalı öğrenme vb.) temel alınmıştır.
 • Konu başlangıçlarında öğrencilerin işlenecek konuya ait ön bilgileri kontrol edilir.
 • Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ya da hatırlatma yapılması için sözlü ve yazılı olarak kazanım tamamlama çalışmaları yapılır.
 • Öğrencilerin edindikleri bilgi ve beceriyi, kendi başına örnek ya da uygulama üzerinde denemeleri, eksik ya da yanlış öğrenmeleri varsa tamamlayıcı ve açıklayıcı soru ve yanıtlarla konuyu kavramaları sağlanır.
 • Konuların yapısına ve içeriğine uygun öğretim metotları zümre öğretmenleri tarafından belirlenir. Aynı seviyeye giren öğretmenler, uygulamaların tüm sınıflarda gerçekleştirilmesini sağlarlar.
 • Konular, günlük yaşantı ve çevreyle ilişkilendirilir.
 • Konuların kavranmasına yönelik teknolojik uygulamalardan ve simülasyonlardan yararlanılır.
 • Ders materyalleri, Google Classroom üzerinden öğrencilerle paylaşılır ve derse hazırlıklı gelmeleri sağlanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında, öğrencilerin süreç içerisinde izlenmesi, yönlendirilmesi, öğrenme güçlüklerinin belirlenerek giderilmesi, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin desteklenmesi amacıyla sürekli geri bildirimin sağlanmasına yönelik bir ölçme-değerlendirme anlayışı benimsenmiştir.

 • Fen Bilimleri dersinde her dönem 2 yazılı sınav yapılır.
 • Yıl boyu ara sınavlar verilir.  Ara sınavlarda tespit edilen kazanım eksikleri için tekrarlar yapılır.
 • Üç tane olma üzere ders etkinliklerine katılım notu verilir. Değerlendirme kriterleri;
  • Verilen ödevlerin zamanında teslimi,
  • Derse aktif katılım,
  • Ara sınavlar,
  • Yapılan etkinliklerdeki bireysel ve grup çalışmalarındaki performansları ve sorumluluk alma,
  • Materyallerini derse eksiksiz getirme ve kullanma,
  • Laboratuvar kurallarına uyma.