Anlamaya Odaklı Öğretim Tasarımı (Understanding by Design-UbD): Ortaokulumuzda eğitim-öğretim programı, öğretim süreci ve ölçme değerlendirme planlaması UbD temelli yapılır.

  • Öğretimi tasarlama sürecinde UbD planları, temel derslerde (Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler) birbirinden bağımsız değil, disiplinler arası bağlantı kurmayı sağlayan tema bazlı ve bütüncül bir anlayışla hazırlanır.
  • UbD temelli yaptığımız öğretimde farklılaştırılmış öğretim yöntem ve teknikleriyle öğrenme süreci zenginleştirilir ve öğrencilerin bu süreçte aktif rol almaları sağlanır.
  • Farklı alternatif ölçme-değerlendirme araçlarıyla (performans, rubrik, gözlem formu, öz-değerlendirme, akran değerlendirme, kontrol listeleri, yapılandırılmış grid, dallanmış ağaç, kavram haritaları gibi) derinlemesine öğrenme ve anlamaya odaklanılır.

Ortak Sınavlar: Sınıf geçme yönetmeliği gereğince öğretim yılı boyunca her dönem iki ortak sınav uygulanır. Sınavlar ezber bilgiler yerine, öğrencilerin yorumlama, ilişki kurma ve bilgileri yaşamdaki durumlara uyarlama becerilerini geliştirecek nitelikte ve dersin işlenişindeki zenginliğe paralel bir yapıda hazırlanır.

Konu Tarama (Quiz): Öğrencilerin bir konu/ünite ile ilgili öğrenme eksiklikleri ve güçlükleri belirlenir.

Proje Ödevi: MEB mevzuatına göre öğrenciler yapacakları tercih doğrultusunda yılda bir kez olmak üzere en az bir, en fazla üç dersten proje ödevi hazırlamak zorundadırlar. Proje ödevi 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Ulusal Sınavlara Hazırlık: MEB’in belirlediği kapsama uygun olarak hazırlanan LGS deneme sınavlarının niteliği, içeriği, süresi ve uygulanma şekli gerçek sınavla paraleldir. Amacımız, öğrencinin kendi potansiyeli ve desteğe ihtiyaç duyduğu yönleriyle ilgili farkındalık kazanmasını sağlamaktır. Bu amaçla öğrenciler; öğretmenler, bölüm başkanları ve okul idaresi tarafından değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan ve uygulanan programla sürekli izlenir ve desteklenir.

Sınav Analizleri ve Geri Bildirim Çalışmaları: Sınav analizlerine göre hazırlanan raporlarla sınıf, şube ve öğrencilerin güçlü ve gelişmeye ihtiyaç duyulan yönleri hakkında öğretmenlere, bölüm başkanlarına ve okul yönetimine bilgi verilir. Sınıf ve şube bazında saptanan eksiklikler ders öğretmenlerince pekiştirici çalışmalarla, öğrenci bazında desteklenmesi gereken alanlar ise bireysel çalışmalarla tamamlanır.

Kurumsal Soru, Ödev, Etkinlik ve UbD Plan Bankası Çalışmaları: İnternet tabanlı yazılımla oluşturulmuş kurumsal bankamızda; derslerin öğrenme alanlarına (ünite, konu, kazanım) göre üretilmiş farklı soru tipleri, ödevler, etkinlikler ve UbD planları arşivlenir. Böylelikle akademik dökümanlar biraraya getirilerek kurumsal bir birikim oluşturulur ve öğretmenlerin erişimine sunulur.