TED İstanbul Koleji mezununun sahip olması gereken özellikler nelerdir?

1KİŞİSEL ÖZELLİKLER

TED İstanbul Koleji mezunu;

 • Özgüveni gelişmiş, öngörüleri kuvvetli, kendi kararlarını alabilen ve özdenetimi olan bir bireydir.
 • Kendisine ve çevresine sevgi ve saygı duyar.
 • Emeğe ve farklılıklara saygılıdır.
 • Demokratik düşünce yapısına sahiptir.
 • Dürüsttür ve adalet duygusu gelişmiştir.
 • İyimserliğini koruyan, alçakgönüllü, duygudaşlık (empati) kurabilendir.
 • Yardımsever, iyi niyetlidir.
 • Kendisi ve çevresiyle barışık, iletişim becerileri kuvvetli, güçlü ilişkiler kurabilendir.
 • Sahip oldukları ile mutlu ve huzurlu olmasını bilen bir bireydir.
 • Sorumluluk duygusu gelişmiştir.
 • Kendini iyi tanır, potansiyelini doğru kullanır.
 • Sorumluluk alabilir, aldığı sorumlulukları mutlaka tamamlar.
 • İdealleri olan bir bireydir.
 • Değişikliklere ve yeniliklere açıktır ve uyum sağlama becerisi gelişmiştir.
 • Hoşgörülüdür.
 • Mizah duygusu gelişmiştir.
 • Hayal gücü zengin, yaratıcıdır.
 • Daima çözüm odaklıdır.
 • Girişimci ve üretkendir.
 • Hata yapmaktan korkmayan, onlardan ders alabilen ve onları tekrarlamamayı hedef edinen bir bireydir.
 • Takım ruhuna sahiptir.
 • Geribildirime açıktır.
 • Ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkar.
2AKADEMİK AÇIDAN
Merak duygusu gelişmiştir, öğrenmeyi bilir ve sever.
 • Araştırma ve sorgulama becerisi gelişmiştir.
 • Bilimsel düşünme becerisi kazanmıştır.
 • Bilimsel düşünmeyi benimsemiştir.
 • Bilgiyi taşıma ve dönüştürebilme becerisine sahiptir.
 • Bildiklerinden hareketle yeni bilgiler üretebilir.
 • Okuma, yazma ve konuşma becerileri üst düzeydedir.
 • Türkçe bilinci gelişmiştir, Türkçeyi yazılı ve sözlü ifadelerde üst düzeyde kullanabilir.
 • 1. yabancı dili anadiline yakın, 2. yabancı dili de kendini ifade edebilecek ve karşısındakini anlayabilecek düzeyde yazılı ve sözlü olarak kullanabilir.
 • Tüm bu hedeflere ulaşabilmek için kullanılan/kullanılacak araçları doğru zamanda, yerde, sürede kullanabilme kararını verebilme ve kullanmayı öğrenebilme becerisini kazanmıştır.
 • TED İstanbul Koleji mezununda bulunması hedeflenen akademik özelliklerin oluşturulması için yapılmakta olan çalışmalar :
 • Okulun akademik yapısı ve kültürüne uygun yapıda öğrenci ve veli tercihi yapılır.
 • Yaşayarak öğrenme prensibine tüm zümrelerce sahip çıkılır.
 • Öğrencilerin bireysel özellikleri saptanır, bu özelliklere göre sınıf içi ve dışı çalışmaların planlanması ve takibi yapılır.
 • Öğrencilerin akademik gelişimleri ile ilgili hedeflerini belirlemelerinde iş birliği içinde rehberlik yapılır.
 • Öğrenciye nasıl çalışması gerektiğinin yolları gösterilir.
 • Ders içi etkinlikler farklı öğrenme özelliklerine (sitillerine) göre planlanır.
 • Öğrencilerle sınıf içinde davranış kültürü oluşturulması sağlanır.
 • MEB programı kazanımlarını kapsayan TED İstanbul Koleji ders programları bütünlük ve disiplinler arası bağlantılı olarak hazırlanır.
 • Tüm dersler eleştirel düşünce becerisini kazandırabilecek yöntem ve teknikler kullanılarak yapılır.
 • Araştırma teknikleri, derslerin özelliklerine göre ders içinde öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak öğretilir.
 • Grafik okuma, paragraf okuma gibi temel becerileri kazandırmak üzere her branştan alınan örnekler Türkçe dersinde sentezlenerek kullanılır.
 • Akademik bilgiler program el verdiğince dünya ya da ülke gündemiyle örneklendirmeler yapılarak pekiştirilir.
 • Farkındalığı arttırmak için ünite başlarında öğrenilecek üniteyle ilgili ödevler verilir.
 • Türkçe’nin düzgün kullanımına bütün derslerde önem verilir.
 • Entegre edilmesi uygun ders ve konularda drama teknikleri kullanılarak öğretim yapılır.
 • Farklı alanlarda ders dışı öğrenci çalıştayları, konferansları düzenlenerek öğrencilerin not kaygısı olmaksızın araştırma yapmalarına ve derinlemesine öğrenme gerçekleştirmelerine fırsat tanınır.
 • Dil derslerinde yazma becerilerini geliştirecek nitelikte çalışmalara ağırlık verilir.
 • Kitap okuma ve inceleme çalışmaları yapılır.
 • Proje tabanlı grup çalışmaları yapılır.
 • Öğrencilerin, okul dışında yaşıtlarıyla birlikte olabilecekleri akademik etkinliklere katılımları sağlanır.
 • Öğrencinin ilgi, yetenek ve becerilerini saptamak için öğretmen görüşleri alınır ve yazılı bir değerlendirme ile veli-öğrenci ile paylaşılır.
 • Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin akademik seviyelerine bakılarak heterojen yapıda gruplar oluşturulur.
 • Sınavlarda, öğrenilen bilginin farklı alanlara transferini ölçen ve bilgiyi kullanarak yorumlar yapılabilecek nitelikte sorular sorulur.
 • Okulun akademik programları ve hedefleri konusunda veliler bilgilendirilir.
 • Müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi derslerinde öğrencilerin değerlendirilmelerinin gösterdikleri performans ile paralel olmasına özen gösterilir.
 • Yurt içi ve yurt dışı öğrenci konferanslarına çalışma grupları gönderilir.
 • Eksikleri saptanan öğrenciler için ders dışı ve içinde tamamlama çalışmaları yapılır.
 • Akran desteği ile eksik giderme çalışmaları planlanır.
 • Zümreler arasında iyi örnek paylaşımları yapılır.
 • Üniversite sınavı hazırlık çalışmaları yapılır.
 • İkinci yabancı dil öğretimine beşinci sınıflardan başlanır.
 • Kariyer danışmanlığı çerçevesinde ortaokuldan itibaren meslek tanımaya yönelik staj-gözlem-gezi gibi etkinlikler düzenlenir.
 • İhtiyaç analizi yapılarak düzenlenen yöntem ve teknik geliştirici öğretmen eğitimlerinin sürece dayalı olarak sürdürülmesi hedeflenir
 • Akademik performans açısından tüm öğrenciler için bulundukları seviyeye göre destek çalışmalar yapılır.
 • Öğrenci ölçme ve değerlendirmesinde derslerin özelliklerine göre alternatif değerlendirme yöntemleri kullanılır.
 • Akademik çalışmaların niteliğini arttırmak için öğretmenlerin ders saatlerinin optimum düzeyde tutulması hedeflenir.
 • İkinci Yabancı Diller ders saatlerini arttırmak hedeflenir.
 • Öğrencilerin, okuduğunu anlama, etkili öğrenme yöntemleri ile ilgili dersler almaları hedeflenmektedir.
 • 3SOSYAL AÇIDAN
  • Atatürk ilkelerini bilir ve yaşama geçirir.
  • Cumhuriyet değerlerine inanır, bu değerlere sahip çıkarak devamlılığını sağlar.
  • TED İstanbul Koleji ruhuna sahiptir, aidiyet duygusu gelişmiştir ve TED İstanbul Koleji mezunu/ öğrencisi olmaktan gurur duyar.
  • Vizyon sahibidir.
  • Çevreye duyarlıdır.
  • Ulusal ve evrensel sorunlara karşı farkındalık geliştirmiştir.
  • Sanata ve sanatçıya karşı duyarlı ve saygılıdır.
  • Bir enstrüman çalabilir.
  • Görsel sanatlar alanında temel bilgi ve beceriye sahiptir.
  • Spor yapmayı alışkanlık haline getirmiştir.
  • Toplum yararına dönüştürdüğü bir hobisi vardır.
  • Toplumsal sorunlara duyarlıdır.
  • Sivil Toplum örgütlerinde aktif yer alarak çevresine katkıda bulunur,
  • İnsanlık yararına, sivil toplum örgütlerinde görev alır.
  • Problem çözme becerileri gelişmiştir.
  • TED İstanbul Koleji mezununda bulunması hedeflenen sosyal ve kişisel özellikleri kazandırmak için yapılmakta olan / yapılacak çalışmalar :
  • Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere katılımı sağlanır.
  • Öğrencilere yaptıkları işi sahiplenme öğrenme ve tamamlama gibi beceriler geliştirmek için değerler eğitimi verilir.
  • Sorumluluk duygularını geliştirecek görevler verilir.
  • İçine kapanık değil dışa dönük olma politikası, okulca içselleştirilerek uygulanır.
  • Gerçek yaşamla ilgili bilgi ve becerilerini zenginleştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.
  • Öğrenci Birlikleri okulun karar mekanizmasında yer alır.
  • Rehberlik servisi öğrencinin bireysel gelişimi ile ilgili olarak öğretmenlere geri bildirim yapar.
  • Rehberlik servisi kişilik geliştiren uygulamalı rehberlik çalışmaları yapar,
  • Öğrencilere topluluk önünde konuşma olanakları sunulur.
  • Öğrenciler her yıl 25 saat toplum hizmeti yaparlar.
  • Toplumsal sorumluluk projelerine katılırlar.
  • Eğitim amaçlı okul dışı etkinliklerde de öğrenci ve öğretmenlerin iletişim ve paylaşım içinde olması sağlanır.
  • Öğrencilere, gelişimlerine katkı sağlayacak okul ile ilgili sorumluluklar verilir.
  • Panoların öğrenciler tarafından hazırlanması sağlanır.
  • Sınıf başkanları sınıfları ile ilgili aktif çalışmalar yaparlar.
  • Çekingen öğrencilere ulaşılır ve okul içi-dışı etkinliklerde görev almaları sağlanır.
  • Öğrencilerin yaşıtlarıyla bir araya gelerek ülke ve dünya sorunlarına ortak çözümler üreteceği TİUF, Environmented vb etkinlikler düzenlenir, bu etkinliklerde farklı öğrenciler, farklı faaliyetlerde görev alır.
  • Öğrencilerin yaşadıkları şehri daha iyi tanımaları için 5-11.sınıf arasında her yıl İstanbul’un farklı bir bölgesini tarihi özellikleri ile tanıyabilecekleri “Gezi Günü” düzenlenir. Öğrenciler gezi sonrasında gördükleri bölgeyi tanıtan sunumlar yaparlar.
  • Ortaokulda “Adım Adım Türkiye” etkinliği yapılarak Türkiye’nin farklı bölgelerini tanımaları sağlanır,
  • Tiyatro etkinlikleriyle konuşma becerisi, kendini ifade edebilme ve özgüven geliştirme çalışmaları yapılır,
  • Akran Dayanışması Projesiyle yaşı büyük öğrencilerin küçük öğrencilere sosyal beceriler konusunda destek olması hedeflenmektedir,
  • Görgü kuralları dersi verilmesi hedeflenmektedir.
  • Öğrencilerin iletişim ve empati becerilerini geliştirecek çalıştaylar düzenlenir.
  • Öğrencilere, katıldıkları etkinliklerde yaşadıkları deneyimleri rehberlik ders saatinde arkadaşlarıyla paylaşma olanağı sağlanır.