Nasıl Bir Mezun?

TED İstanbul Koleji mezununun sahip olması gereken özellikler nelerdir?

KİŞİSEL ÖZELLİKLER

TED İstanbul Koleji mezunu;

Özgüveni gelişmiş, öngörüleri kuvvetli, kendi kararlarını alabilen ve özdenetimi olan bir bireydir.

Kendisine ve çevresine sevgi ve saygı duyar.

Emeğe ve farklılıklara saygılıdır.

Demokratik düşünce yapısına sahiptir.

Dürüsttür ve adalet duygusu gelişmiştir.

İyimserliğini koruyan, alçakgönüllü, duygudaşlık (empati) kurabilendir.

Yardımsever, iyi niyetlidir.

Kendisi ve çevresiyle barışık, iletişim becerileri kuvvetli, güçlü ilişkiler kurabilendir.

Sahip oldukları ile mutlu ve huzurlu olmasını bilen bir bireydir.

Sorumluluk duygusu gelişmiştir.

Kendini iyi tanır, potansiyelini doğru kullanır.

Sorumluluk alabilir, aldığı sorumlulukları mutlaka tamamlar.

İdealleri olan bir bireydir.

Değişikliklere ve yeniliklere açıktır ve uyum sağlama becerisi gelişmiştir.

Hoşgörülüdür.

Mizah duygusu gelişmiştir.

Hayal gücü zengin, yaratıcıdır.

Daima çözüm odaklıdır.

Girişimci ve üretkendir.

Hata yapmaktan korkmayan, onlardan ders alabilen ve onları tekrarlamamayı hedef edinen bir bireydir.

Takım ruhuna sahiptir.

Geribildirime açıktır.

Ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkar.

AKADEMİK AÇIDAN

Merak duygusu gelişmiştir, öğrenmeyi bilir ve sever.

Araştırma ve sorgulama becerisi gelişmiştir.

Bilimsel düşünme becerisi kazanmıştır.

Bilimsel düşünmeyi benimsemiştir.

Bilgiyi taşıma ve dönüştürebilme becerisine sahiptir.

Bildiklerinden hareketle yeni bilgiler üretebilir.

Okuma, yazma ve konuşma becerileri üst düzeydedir.

Türkçe bilinci gelişmiştir, Türkçeyi yazılı ve sözlü ifadelerde üst düzeyde kullanabilir.

1. yabancı dili anadiline yakın, 2. yabancı dili de kendini ifade edebilecek ve karşısındakini anlayabilecek düzeyde yazılı ve sözlü olarak kullanabilir.

Tüm bu hedeflere ulaşabilmek için kullanılan/kullanılacak araçları doğru zamanda, yerde, sürede kullanabilme kararını verebilme ve kullanmayı öğrenebilme becerisini kazanmıştır.

TED İstanbul Koleji mezununda bulunması hedeflenen akademik özelliklerin oluşturulması için yapılmakta olan çalışmalar :

Okulun akademik yapısı ve kültürüne uygun yapıda öğrenci ve veli tercihi yapılır.

Yaşayarak öğrenme prensibine tüm zümrelerce sahip çıkılır.

Öğrencilerin bireysel özellikleri saptanır, bu özelliklere göre sınıf içi ve dışı çalışmaların planlanması ve takibi yapılır.

Öğrencilerin akademik gelişimleri ile ilgili hedeflerini belirlemelerinde iş birliği içinde rehberlik yapılır.

Öğrenciye nasıl çalışması gerektiğinin yolları gösterilir.

Ders içi etkinlikler farklı öğrenme özelliklerine (sitillerine) göre planlanır.

Öğrencilerle sınıf içinde davranış kültürü oluşturulması sağlanır.

MEB programı kazanımlarını kapsayan TED İstanbul Koleji ders programları bütünlük ve disiplinler arası bağlantılı olarak hazırlanır.

Tüm dersler eleştirel düşünce becerisini kazandırabilecek yöntem ve teknikler kullanılarak yapılır.

Araştırma teknikleri, derslerin özelliklerine göre ders içinde öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak öğretilir.

Grafik okuma, paragraf okuma gibi temel becerileri kazandırmak üzere her branştan alınan örnekler Türkçe dersinde sentezlenerek kullanılır.

Akademik bilgiler program el verdiğince dünya ya da ülke gündemiyle örneklendirmeler yapılarak pekiştirilir.

Farkındalığı arttırmak için ünite başlarında öğrenilecek üniteyle ilgili ödevler verilir.

Türkçe’nin düzgün kullanımına bütün derslerde önem verilir.

Entegre edilmesi uygun ders ve konularda drama teknikleri kullanılarak öğretim yapılır.

Farklı alanlarda ders dışı öğrenci çalıştayları, konferansları düzenlenerek öğrencilerin not kaygısı olmaksızın araştırma yapmalarına ve derinlemesine öğrenme gerçekleştirmelerine fırsat tanınır.

Dil derslerinde yazma becerilerini geliştirecek nitelikte çalışmalara ağırlık verilir.

Kitap okuma ve inceleme çalışmaları yapılır.

Proje tabanlı grup çalışmaları yapılır.

Öğrencilerin, okul dışında yaşıtlarıyla birlikte olabilecekleri akademik etkinliklere katılımları sağlanır.

Öğrencinin ilgi, yetenek ve becerilerini saptamak için öğretmen görüşleri alınır ve yazılı bir değerlendirme ile veli-öğrenci ile paylaşılır.

Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin akademik seviyelerine bakılarak heterojen yapıda gruplar oluşturulur.

Sınavlarda, öğrenilen bilginin farklı alanlara transferini ölçen ve bilgiyi kullanarak yorumlar yapılabilecek nitelikte sorular sorulur.

Okulun akademik programları ve hedefleri konusunda veliler bilgilendirilir.

Müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi derslerinde öğrencilerin değerlendirilmelerinin gösterdikleri performans ile paralel olmasına özen gösterilir.

Yurt içi ve yurt dışı öğrenci konferanslarına çalışma grupları gönderilir.

Eksikleri saptanan öğrenciler için ders dışı ve içinde tamamlama çalışmaları yapılır.

Akran desteği ile eksik giderme çalışmaları planlanır.

Zümreler arasında iyi örnek paylaşımları yapılır.

Üniversite sınavı hazırlık çalışmaları yapılır.

İkinci yabancı dil öğretimine beşinci sınıflardan başlanır.

Kariyer danışmanlığı çerçevesinde ortaokuldan itibaren meslek tanımaya yönelik staj-gözlem-gezi gibi etkinlikler düzenlenir.

İhtiyaç analizi yapılarak düzenlenen yöntem ve teknik geliştirici öğretmen eğitimlerinin sürece dayalı olarak sürdürülmesi hedeflenir

Akademik performans açısından tüm öğrenciler için bulundukları seviyeye göre destek çalışmalar yapılır.

Öğrenci ölçme ve değerlendirmesinde derslerin özelliklerine göre alternatif değerlendirme yöntemleri kullanılır.

Akademik çalışmaların niteliğini arttırmak için öğretmenlerin ders saatlerinin optimum düzeyde tutulması hedeflenir.

İkinci Yabancı Diller ders saatlerini arttırmak hedeflenir.

Öğrencilerin, okuduğunu anlama, etkili öğrenme yöntemleri ile ilgili dersler almaları hedeflenmektedir.

SOSYAL AÇIDAN

Atatürk ilkelerini bilir ve yaşama geçirir.

Cumhuriyet değerlerine inanır, bu değerlere sahip çıkarak devamlılığını sağlar.

TED İstanbul Koleji ruhuna sahiptir, aidiyet duygusu gelişmiştir ve TED İstanbul Koleji mezunu/ öğrencisi olmaktan gurur duyar.

Vizyon sahibidir.

Çevreye duyarlıdır.

Ulusal ve evrensel sorunlara karşı farkındalık geliştirmiştir.

Sanata ve sanatçıya karşı duyarlı ve saygılıdır.

Bir enstrüman çalabilir.

Görsel sanatlar alanında temel bilgi ve beceriye sahiptir.

Spor yapmayı alışkanlık haline getirmiştir.

Toplum yararına dönüştürdüğü bir hobisi vardır.

Toplumsal sorunlara duyarlıdır.

Sivil Toplum örgütlerinde aktif yer alarak çevresine katkıda bulunur,

İnsanlık yararına, sivil toplum örgütlerinde görev alır.

Problem çözme becerileri gelişmiştir.

TED İstanbul Koleji mezununda bulunması hedeflenen sosyal ve kişisel özellikleri kazandırmak için yapılmakta olan / yapılacak çalışmalar :

Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere katılımı sağlanır.

Öğrencilere yaptıkları işi sahiplenme öğrenme ve tamamlama gibi beceriler geliştirmek için değerler eğitimi verilir.

Sorumluluk duygularını geliştirecek görevler verilir.

İçine kapanık değil dışa dönük olma politikası, okulca içselleştirilerek uygulanır.

Gerçek yaşamla ilgili bilgi ve becerilerini zenginleştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrenci Birlikleri okulun karar mekanizmasında yer alır.

Rehberlik servisi öğrencinin bireysel gelişimi ile ilgili olarak öğretmenlere geri bildirim yapar.

Rehberlik servisi kişilik geliştiren uygulamalı rehberlik çalışmaları yapar,

Öğrencilere topluluk önünde konuşma olanakları sunulur.

Öğrenciler her yıl 25 saat toplum hizmeti yaparlar.

Toplumsal sorumluluk projelerine katılırlar.

Eğitim amaçlı okul dışı etkinliklerde de öğrenci ve öğretmenlerin iletişim ve paylaşım içinde olması sağlanır.

Öğrencilere, gelişimlerine katkı sağlayacak okul ile ilgili sorumluluklar verilir.

Panoların öğrenciler tarafından hazırlanması sağlanır.

Sınıf başkanları sınıfları ile ilgili aktif çalışmalar yaparlar.

Çekingen öğrencilere ulaşılır ve okul içi-dışı etkinliklerde görev almaları sağlanır.

Öğrencilerin yaşıtlarıyla bir araya gelerek ülke ve dünya sorunlarına ortak çözümler üreteceği TİUF, Environmented vb etkinlikler düzenlenir, bu etkinliklerde farklı öğrenciler, farklı faaliyetlerde görev alır.

Öğrencilerin yaşadıkları şehri daha iyi tanımaları için 5-11.sınıf arasında her yıl İstanbul’un farklı bir bölgesini tarihi özellikleri ile tanıyabilecekleri “Gezi Günü” düzenlenir. Öğrenciler gezi sonrasında gördükleri bölgeyi tanıtan sunumlar yaparlar.

Ortaokulda “Adım Adım Türkiye” etkinliği yapılarak Türkiye’nin farklı bölgelerini tanımaları sağlanır,

Tiyatro etkinlikleriyle konuşma becerisi, kendini ifade edebilme ve özgüven geliştirme çalışmaları yapılır,

Akran Dayanışması Projesiyle yaşı büyük öğrencilerin küçük öğrencilere sosyal beceriler konusunda destek olması hedeflenmektedir,

Görgü kuralları dersi verilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerin iletişim ve empati becerilerini geliştirecek çalıştaylar düzenlenir.

Öğrencilere, katıldıkları etkinliklerde yaşadıkları deneyimleri rehberlik ders saatinde arkadaşlarıyla paylaşma olanağı sağlanır.


Ansolon