Anlamaya Odaklı Öğretim Tasarımı (Understanding by Design-UbD): İlkokulumuzda eğitim-öğretim programı, öğretim süreci ve ölçme değerlendirme planlaması UbD temelli yapılır.

  • Öğretimi tasarlama sürecinde UbD planları, temel derslerde (Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler) birbirinden bağımsız değil, disiplinler arası bağlantı kurmayı sağlayan tema bazlı ve bütüncül bir anlayışla hazırlanır.
  • UbD temelli yaptığımız öğretimde farklılaştırılmış öğretim yöntem ve teknikleriyle öğrenme süreci zenginleştirilir ve öğrencilerin bu süreçte aktif rol almaları sağlanır.
  • Farklı alternatif ölçme-değerlendirme araçlarıyla (performans, rubrik, gözlem formu, öz-değerlendirme, akran değerlendirme, kontrol listeleri, yapılandırılmış grid, dallanmış ağaç, kavram haritaları gibi) derinlemesine öğrenme ve anlamaya odaklanılır.

Hazırbulunuşluk Uygulamaları (HBS): 3. ve 4. sınıflarda matematik dersinde yeni konular işlenmeden önce öğrencilerin; “ön koşul” niteliğindeki kazanımlara ne kadar sahip olduklarını, varsa kavram yanılgılarını ve eksik öğrenmelerini tespit etmek amacıyla yapılır.

Kazanım Değerlendirme Uygulamaları (KDU): Öğrencilerin temel derslerde yer alan kazanımlara ne düzeyde sahip olduklarını belirlemek amacıyla 4.sınıflarda uygulanır. Bu uygulamada öğrencilerin kazanımları kavrama, yorumlama ve günlük hayata uyarlama becerileri yoklanır.

Mekanik Okuma-Yazma Değerlendirmeleri: Öğrencilerin okuma-yazma alanındaki gelişimlerini ve hızlarını gözlemlemek amacıyla yapılır.

  • Okuma alanında; akıcı okuma, doğru telaffuz etme ve işitilebilir bir ses tonuyla okuma becerileri gözlenir.
  • Yazma alanında; metnin tamamını okunaklı bir yazı ile yazma, sözcükleri tam ve doğru yazma, yazım ve noktalama kurallarına uyma becerileri gözlenir.

Değerlendirme sonuçlarına göre:

  • Öğrencilerin bireysel gelişimleri süreç içinde karşılaştırmalı olarak takip edilir.
  • İhtiyacı olan öğrenciler için bireysel destek çalışmaları yapılır.
  • Öğrenci gözlemleri veli ile paylaşılır ve öneriler sunulur.

Hafta Sonu Matematik Ev Ödevleri: Ödevler 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerinde öğrencilerin; tahmin etme, karşılaştırma, çıkarım yapma, sayı hissi, akıl yürütme, problem çözme/yazma becerilerini geliştirmeye yönelik, günlük yaşamla ilişkili ve disiplinler arası nitelikte hazırlanır.

Sınav Analizleri ve Geri Bildirim Çalışmaları: Sınav analizlerine göre hazırlanan raporlarla sınıf, şube ve öğrencilerin güçlü ve gelişmeye ihtiyaç duyulan yönleri hakkında öğretmenlere, bölüm başkanlarına ve okul yönetimine bilgi verilir. Sınıf ve şube bazında saptanan eksiklikler ders öğretmenlerince pekiştirici çalışmalarla, öğrenci bazında desteklenmesi gereken alanlar ise bireysel çalışmalarla tamamlanır

Kurumsal Soru, Ödev, Etkinlik ve UbD Plan Bankası Çalışmaları: İnternet tabanlı yazılımla oluşturulmuş kurumsal bankamızda; derslerin öğrenme alanlarına (ünite, konu, kazanım) göre üretilmiş farklı soru tipleri, ödevler, etkinlikler ve UbD planları arşivlenir. Böylelikle akademik dökümanlar bir araya getirilerek kurumsal bir birikim oluşturulur ve öğretmenlerin erişimine sunulur.