ÖĞRENCİLERİN LİSE ÖĞRENİMİ SÜRESİNCE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI VE DİL ANLATIM DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR

 • Türkçedeki  temel bilgi, terim ve kavramları öğrenmek; dilimizi  amaca ve hedef kitleye uygun, etkileyici biçimde ve doğru kullanmak.
 • Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı kazanmak.
 • Bütünlüğü olan yazılı metin üretebilmek.
 • Sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirmek.
 • Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmek, bunları kullanmayı bir alışkanlık hâline getirmek.
 • Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmak, bu araçlardan gelen bildirim ve iletileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek.
 • Edebiyat ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramları öğrenmek.
 • Türk ve dünya edebiyatının ünlü edebiyatçılarını tanımak.
 • Başta sanat metinleri olmak üzere, her türlü metni zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım, anlam, yorum, gelenek, metin ve yazar-şair ilişkisi  başlıkları altında çözümlemek.
 • Okuduğu metinlerden şair ve yazarla ilgili çıkarımlarda bulunmak.
 • Her düzeydeki öğretici metinlerle sanat metinlerini birbirinden ayırmak.
 • Dilin kültür taşıyıcısı rolünü belirlemek.
 • İncelediği metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti

belirlemek, metnin yapısını çözümlemek, temasını bulmak, metni yorumlamak ve güncelleştirmek.

LİSE ÖĞRENİMİ SÜRESİNCE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI VE DİL ANLATIM DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Türk Dili ve Edebiyatı dersinde şiir, öykü, roman, tiyatro, düşünce yazıları gibi edebiyat türleriyle ilgili temel bilgi, terim ve kavramlar öğretilir. Edebiyatın güzel sanatlar ve diğer disiplinlerle bağlantısı fark ettirilir ve çalışmalar okutulan eserler aracılığıyla yürütülür.
 • Sanat metinleri, bilimsel yazılar ve konferans, açık oturum, sempozyum gibi sözlü anlatım biçimleri üzerinde durulur.
 • Dersler; tür ve beceri merkezli eğitim anlayışı ile planlanır, öğrenci merkezli olarak yürütülür. Metinleri anlamak ve değerlendirmek temel esastır.
 • Dil bilgisi ve anlatımla ilgili konular yine metinlerden hareketle ele alınır, edebiyat, dil bilgisi ve anlatım çalışmaları arasında bütünlük sağlanır.
 • Metinlerin ele alınışında bugünkü hayatla bağlantı kuracak noktalar harekete geçirilir.
 • Ders işleme süreci;
  • problemi öğrenciye sunma (önceden belirlenen soru ve görselleri kullanarak, öğrencilerin problem durumunun oluşturulmasına katkıda bulunması, öğrencide problemle ilgili öğrenme isteği uyandırılması),
  • yaşamla ve önceki bilgilerle ilişkilendirme,
  • keşfetme,
  • açıklama- tartışma,
  • uygulama,
  • değerlendirme basamaklarına göre planlanır.
 • Günlük hayatın farklı alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik olarak mektup/e-posta, günlük/blog, tartışma metni gibi türlerde yazma çalışmalarına yer verilir.
 • Derslerde okuma saatleri ayrılarak sesli, vurgulu ve tonlamalı okuma çalışması yaptırılır, okuma stratejileri öğretilir, türe göre okuma biçimleri verilir.
 • Bilgiyi kullanma ve tartışma, anlatma-yazma için zaman ayrılır, derslerin planlanması buna göre yapılır.
 • Metinler arası ilişki kurma çalışmaları düzeylere göre aşamalandırılarak uygulanır.
 • Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir.
 • Teknoloji etkin bir biçimde kullanılır.
 • Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır.

LİSE ÖĞRENİMİ SÜRESİNCE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNDE  ÖLÇME  DEĞERLENDİRME

 • Öğrencilerin aktif olduğu, öğrenme odaklı ölçme – değerlendirme aşamasında farklı yöntemlerden yararlanılır, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, edebî eleştiri ve edebî makale yazma gibi kompozisyon sınavları, akran değerlendirme ve ölçeğe dayalı ölçme yöntemleri eğitim sürecinin uygun aşamalarında kullanılır.
 • Performans notlarını oluşturacak çalışmalar düzeylerde belirlenerek öğrencilere öğretim yılı başında duyurulur. Sözlü iletişim için bir performans notu; yazılı anlatım için bir performans notu – ürün dosyası üzerinden – belirlenen ölçütlere göre verilir.
 • Projeler değerlendirilirken ayrıntılı bir değerlendirme ölçeği kullanılır.
 • Her dönem iki yazılı sınav ve üç performans görevi verilir.
 • Sözlü değerlendirmede, sınıf içi çalışmaları, ödev yapma, ders araçlarını getirme, dersi dinleme, derse katılım ve olumlu katkı kıstasları da dikkate alınır.