ÖĞRENCİLERİN  LİSE SÜRESİNCE TARİH  DERSLERİNDE
ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazanmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olmanın önemini kavramak.
 • Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurmak, millî birlik ve beraberliğin önemini kavrayarak, tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavrayarak, kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ederek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazanmak.
 • Farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlararası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek, bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmak.
 • Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazanmak.
 • Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavrayarak laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmak.
 • Türkiye’nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel etkileri açısından değerlendirerek iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak.
 • Türk milletinin bir mensubu ve insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık kazanmak.
 • Küreselleşen dünyada, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olayların çok boyutluluğunu ve karmaşıklığını, farklı bakış açılarıyla inceleyerek, 21.yüzyılın gelişen ve değişen gereksinimlerine yanıt verebilmek.
 • Geleceğe yönelik sağlam öngörülerde bulunabilecek beceriler geliştirerek, millî tarih ve kültürümüz konusunda bilinçli ve duyarlı, aynı zamanda dünyadaki farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilen, entelektüel ve sosyal becerilere sahip bir birey olmak.

LİSE SÜRESİNCE TARİHİ DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, gözlem yapma, mekânı algılama, zaman ve kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım, empati becerilerini geliştirmeyi sağlayacak uygulamalar kullanılır.
 • Kronolojik düşünme tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel sorun analizi ve karar verme, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma becerilerini geliştirmeyi, tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrayabilmelerini sağlayacak uygulamalar yapılır.
 • Zaman zaman başka bilim dalları ve disiplinlerin konularından örnekler ele alınarak karşılıklı etkileşim vurgulanır.
 • İçerik oluştururken kazanımların öngördüğü beceriler de dikkate alınarak plan ve uygulamalar geliştirilir.
 • Tıpkı becerilerde olduğu gibi uygun görüldüğünde etkinlikler içinde değerleri vurgulayan bölümler oluşturularak programda belirtilen değerler pekiştirilir.
 • Aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulanır. Yeni etkinlikler tasarlanırken, dersin genel amacı, kazanımlar, farklı öğrenme stilleri ve zekâ türlerine sahip öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınır. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına yardımcı olma rolü benimsenir. Öğrenciler düşünmeye ve açık uçlu sorularla sorgulamaya teşvik edilir.
 • Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup aktiviteleri, dramatizasyon çalışmaları, beyin fırtınası etkinlikleri, işbirliğine dayalı öğrenme yöntem ve teknikleri, tartışma, kavram haritası,  örneklerle öğrenme, öğrendiklerini yeni bir durumda kullanma ve özetleme aşamaları dersin içeriğine göre uygulanır.
 • Toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların karşılanması için fikir üretme, bu fikri yazma ve çevresindekilere iletme, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunmaları doğrultusunda çalışmalar yapılır.
 • Konuların yapısına ve içeriğine uygun öğretim metotları zümre öğretmenleri tarafından belirlenir. Aynı seviyeye giren öğretmenler, uygulamaların tüm sınıflarda gerçekleştirilmesini sağlarlar.
 • Konular, çok çeşitli kaynaklar kullanılarak, güncel olaylarla ilişkilendirilir. Böylece öğrencinin zaman ve mekan devamlılık algısı kazanması ve olayları çok yönlü değerlendirebilmesi sağlanmış olur.

LİSE SÜRESİNCE TARİH  DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Her dönem 2 yazılı sınav uygulanır,
 • Yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;
  • Derse hazırlıklı gelme,
  • Verilen ödevlerin zamanında teslimi,
  • Ders malzemelerinin tam olması,
  • Derse aktif katılım,
  • Proje çalışmaları,
  • Konu tarama testleri ve her ünite sonunda yapılan küçük sınavlar gibi ölçütler dikkate alınır.
 • Her iki dönemde de her öğrenci bir performans ödevi yapar ve derecelendirilmiş ölçekle   değerlendirilir.
 • Tercih eden öğrenciler, Proje Ödevi hazırlayabilirler. Proje ödevleri derecelendirilmiş ölçekle değerlendirilir, değerlendirme kriterleri proje konularının ilanı sırasında öğrencilere duyurulur.