GENEL KAZANIMLAR

 • Düşünmenin bir biçimi olan akıl yürütmenin yapısını kavrar.
 • Varlıkları genel özelliklerine göre sınıflandırabilir.
 • Kavramlar arasındaki ilişkileri fark edebilir.
 • Olgusal ve sözel tartışmaların temelinde yatan nedenleri anlayabilir.
 • Kıyas kurallarını, denetleme yaparken uygulayabilir.
 • Sembolik mantık ile klasik mantık arasındaki ilişkiyi görebilir.
 • Eleştirel düşünme becerisini geliştirebilir.
 • Düşüncelerin doğruluğunu denetleyebilir.
 • Olaylardan geçerli bir sonuç çıkarabilir.
 • Doğru düşünme yollarını günlük yaşama aktarabilir.

DERS İŞLEME VE UYGULAMA

 • MEB onaylı ders kitabı yanı sıra, konularla ilgili çeşitli film, dergi, kitap, resim v.b birçok görsel malzeme yanında hem öğrenci hem öğretmen  power-point  sunumlarına yer verir.
 • Öğrencinin kendi düşünme becerilerini sistemli bir şekilde keşfetme ve geliştirme sürecinde çokça örnek verilir.
 • Öğrencinin Mantık Dersinin gerekliliğini ve tüm disiplinlere temel olma özelliğini fark etmesi için Mantık Biliminin uygulama alanları gösterilir. Böylece ezberden uzak etkin öğrenmenin gerçekleştiği, öğrencinin merkeze alındığı ders ortamları sağlanır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 • Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken sınıf  içi etkinliklere katılımları, sınıf içi uygulamalardan aldıkları notlar,  derse hazırlıklı gelip gelmedikleri, arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaları, çalışma sürecini etkin kullanmaları dikkate alınır ve bu kapsam dahilinde bir performans notu oluşturulur.
 •  Her iki dönemde de her bir öğrenci ayrıca bir performans ödevi yapar ve bu ödev önceden hazırlanmış detaylı  rubrik (değerlendirme ölçeği)  dahilinde değerlendirilir.
 •  Yine her iki dönemde  olmak üzere 2’şer yazılı sınav uygulanır.