ÖĞRENCİLERİN LİSE SÜRESİNCE FELSEFE GRUBU DERSLERİNDE
ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Sorgulama yapabilen, tartışma kültürünü edinmiş, farklı fikirlere saygı duyan, felsefi bir bakış açısı kazanan ve bu bakış açısını hayata aktarabilen, felsefi tutum ve hoşgörü edinebilmiş bir birey olmak.
 • Eleştirel, yaratıcı ve özenli düşünme becerileri kazanmak.
 • Özgün, bağımsız ve mantıklı düşünme yeteneği kazanmak.
 • Onu çevreleyen evreni, insan hayatının bir anlamı olup olmadığını, kendi seçiminin sınırları içerisinde hangi eylem ve çabaların peşinden koştuğunu, nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini sorgulamak; hayat üzerine düşünmek.
 • İnsan – evren çizgisinde  varoluşsal sorgulamalar yapabilmek.
 • İnsan davranışlarının bilimsel sebeplerini çok yönlü (öğrenme, algı, zeka, kişilik, akıl sağlığı v.b) kavramak.
 • Bilginin nasıl elde edildiğini fark ederek; bilginin önemini ve rolünü bütüncül bir perspektifte sorgulayan, bilgi ve bilmenin karmaşık doğasını özümseyen, değişik bilgi alanları, bilgi kaynakları, bilgi edinme yolları üzerinde eleştirel olarak düşünen, ön yargı ve öznellikten uzak, sorumlu birey olma özelliği kazanmak.
 • Fikirlerini açık olarak iletmeleri amacıyla dili, yazılı ve sözlü olarak etkin biçimde kullanabilmek.
 • Edinilen bilgilerin farklı düşünceler oluşturabileceğini bilerek farklı düşüncelere saygı duymayı, bilgiyi kullanırken temel insani değerleri gözetmeyi vb. davranış biçimlerini edinmek.
 • Toplumsal hayatın, çok sayıda çeşitli kurum ve kuruluşlarla örülmüş, farklı amaç ve işlevlere sahip, çok sayıda grupları barındıran, belirli bir değerler ve kurallar sistemine dayanan ve değişen dinamik bir etkileşim ağı olduğunu anlamak.
 • İlgi, yetenek ve becerilerini fark ederek, yaşadığı toplumun bir bireyi olduğunu anlayabilen, toplumları bilimsel olarak değerlendirebilen bir bakış açısı kazanmak.

 LİSE SÜRESİNCE FELSEFE GRUBU DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR;

 • Öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve kavram boyutlarında hazır bulunuşluk düzeyi dikkate alınır. Öğrencilerin birikimlerinden yararlanılır. Olaylar ile ilgili çok boyutlu düşünebilme becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılır.
 • İçerik oluştururken kazanımların öngördüğü beceriler de dikkate alınarak plan ve uygulamalar geliştirilir.
 • Aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulanır. Yeni etkinlikler tasarlanırken, dersin genel amacı, kazanımlar, farklı öğrenme stilleri ve zekâ türlerine sahip öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınır. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına yardımcı olma rolü benimsenir. Öğrenciler düşünmeye ve açık uçlu sorularla sorgulamaya teşvik edilir.
 • Birçok farklı kaynaktan yararlanılarak güncel ders materyalleri hazırlanır. (örnek metinler, sunumlar, sınıf içi etkinlik kağıtları, düşünme ve yazma etkinlikleri, düşünürlerden alıntılar üzerine düşünme tartışma ve yazma çalışmaları, belgesel, kısa film, film, kitap analizleri v.b.)
 • Tıpkı becerilerde olduğu gibi uygun görüldüğünde etkinlikler içinde değerleri vurgulayan bölümler oluşturularak programda belirtilen değerler pekiştirilir.
 • Felsefe grubu dersleri planlanırken öğrencinin sadece bilgiyi öğrenme, kavrama ve uygulama düşünsel basamaklarına ulaşması değil; analiz, sentez ve değerlendirme üst bilişsel düzeylerine ulaşabilmesinin sağlanabilmesine dikkat edilir.
 • Öğrencinin her aşamasında aktif rol aldığı okul içi sempozyum, panel, konferans, münazara, kampanya v.b etkinlikler düzenlenir.
 • Öğrencilerin farklı okulların düzenlediği etkinlik ve çalışmalara katılmaları desteklenir.

LİSE SÜRESİNCE FELSEFE GRUBUNDA DERSLERİNDE ÖLÇME –      DEĞERLENDİRME

 • Her dönem 2 yazılı sınav uygulanır,
 • Yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;
  • Derse hazırlıklı gelme,
  • Ders malzemelerinin tam olması,
  • Verilen ödevlerin zamanında teslimi,
  • Derse aktif katılım,
  • Proje çalışmaları kriterleri dikkate alınır.
 • Her iki dönemde de her öğrenci bir performans ödevi yapar ve derecelendirilmiş ölçekle değerlendirilir.