ÖĞRENCİLERİN  LİSE SÜRESİNCE COĞRAFYA  DERSLERİNDE
ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metodolojisini kullanarak araştırmalar yapmak ve sonucunu raporlamak.
 • İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanmak.
 • Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirmek.
 • Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavramak.
 • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmek.
 • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirmek.
 • Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavramak.
 • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirmek.
 • Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdelemek.
 • Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavramak.
 • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirmek.
 • Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavramak.
 • Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak ülke olarak sahip olduğumuz potansiyelin bilincine varmak.
 • Dayanışma, hoşgörü, bilimsellik, sevgi, saygı, duyarlılık, vatanseverlik, barış, estetik ve sorumluluk değerlerinin önemini kavramak.
 • Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümsemek.

 LİSE SÜRESİNCE COĞEAFYA DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR;

 • Öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve kavram boyutlarında hazır bulunuşluk düzeyi dikkate alınır, birikimlerinden yararlanılır. Olaylar ile ilgili çok boyutlu düşünebilme becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılır.
 • Zaman zaman başka bilim dalları ve disiplinlerin konularından örnekler ele alınarak karşılıklı etkileşim vurgulanır.
 • İçerik oluşturulurken kazanımların öngördüğü beceriler de dikkate alınarak plan ve uygulamalar geliştirilir.
 • Coğrafyanın hayatın içindeki yerini ve öğrencilerin bakış açılarının nasıl değişeceğini vurgulamak üzere okul içi ve dışındaki olaylardan yararlanılır.
 • Öğrencilerin sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili durumlarla karşılaştırmalı değerlendirme ve karşılaştıkları problemleri çözmede edindikleri bilgi ve becerileri kullanabilmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin yaşadıkları çevreyi algılamaları hedeflense de bir dünya algısı geliştirmeleri de önemsenir. Dünya ölçeğinde de örnekler verilir, benzer – farklı yerler ve kültürler ile ilgili örneklerin çeşitliliği vurgulanır.
 • Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, girişimcilik gibi genel becerilerin yanı sıra, coğrafya dersine ait; harita kullanma, gözlem, arazi çalışması, coğrafî sorgulama, tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ile kanıt kullanma becerisi hedeflenir. Ders planlanırken hazırladığı öğretimsel işlerin tümünde, yukarıda belirtilen becerileri, ilgili kazanımlarla birlikte organize ederek uygulamalar gerçekleştirilir.
 • Tıpkı becerilerde olduğu gibi uygun görüldüğünde etkinlikler içinde değerleri vurgulayan bölümler oluşturularak programda belirtilen değerler pekiştirilir.
 • Aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulanır. Yeni etkinlikler tasarlanırken, dersin genel amacı, kazanımlar, farklı öğrenme stilleri ve zekâ türlerine sahip öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınır. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına yardımcı olma rolü benimsenir, düşünmeye ve açık uçlu sorularla sorgulamaya teşvik edilir.
 • İnceleme gezilerine ve arazi çalışmasına önem verilir. Bu geziler aracılığı ile öğrencilerin doğal ve tarihî çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik duygularını geliştirmeleri sağlanırken değer eğitimi de verilir.
 • Fotoğraflar, haritalar, filmler, 3D benzeşim (simülasyon) programları, çoklu ortam (multimedya) ve hipermedya gibi araçlar; telekomünikasyon hizmetleri (İnternet gibi) kullanılır. Sanal alan gezileri yapılır. Öğrenciler ile birlikte ders materyalleri geliştirilir, bu sayede yaparak öğrenen öğrencilerde kalıcı öğrenme sağlanmış olur.
 • Ders kitabı, çeşitli yardımcı kaynak kitaplar, belgeseller, etkinlik materyalleri, edebi metinler, ses kayıtları, karikatürler, türküler, ders öğretmeninin çeşitli kaynaklardan derlemiş olduğu sunumlar, görsel materyaller, kayaç koleksiyonları, haritalar vb.kullanılır.

LİSE SÜRESİNCE COĞRAFYA  DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Her dönem 2 yazılı sınav uygulanır,
 • Yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;
  • Derse hazırlıklı gelme,
  • Ders malzemelerinin tam olması,
  • Verilen ödevlerin zamanında teslimi,
  • Derse aktif katılım,
  • Proje çalışmaları,
  • Konu tarama testleri ve her ünite sonunda yapılan küçük sınavlar gibi ölçütler dikkate alınır.
 • Her iki dönemde de her öğrenci bir performans ödevi yapar ve derecelendirilmiş ölçekle   değerlendirilir.
 • Tercih eden öğrenciler, Proje Ödevi hazırlayabilirler. Proje ödevleri derecelendirilmiş ölçekle değerlendirilir, değerlendirme kriterleri proje konularının ilanı sırasında öğrencilere duyurulur.