ÖĞRENCİLERİN LİSE SÜRESİNCE BİYOLOJİ DERSLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR

Öğrencilerin, 9 ve 10. sınıflarda çevresinde gördüğü olayları biyoloji bilgi ve ilkelerine göre yorumlayarak biyolojinin hayatımızdaki yerini fark etmeleri, 11 ve 12. sınıflarda ise konular daha geniş kapsamlı ve ileri düzeyde ele alınarak akademik alt yapının hazırlanması sağlanır.

 • Biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, prensip, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları,
 • Bilim tarihi süreci içerisinde biyoloji alanına katkı sağlayan bazı bilim insanlarını tanımaları,
 • Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılmaları ve bu tartışmaları değerlendirebilmeleri,
 • Biyoloji dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları,
 • İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilmeleri,
 • Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmaları ve benzer yenilikler yapmak için istekli olmaları,
 • Bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilmeleri,
 • Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,
 • Sosyobilimsel konular (bilimle ilişkili tartışmalı sosyal konular) hakkında bilinçli değerlendirmeler yapabilmeleri,
 • Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Ölçme Değerlendirme

Biyoloji derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.

Biyoloji dersinde her dönem 2 yazılı sınav, 1 uygulama performansı ve 1 ders içi performans notu verilir. İsteyen öğrenciler, Biyoloji dersinden Proje Ödevi hazırlayabilirler. Proje ödevleri ayrıntılı rubriklerle değerlendirilir, değerlendirme kriterleri proje konularının ilanı sırasında öğrencilere duyurulur.

Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.