Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, alanında yetkin ÖD uzmanları ile öğrencilerin akademik performanslarını değerlendirmeye yönelik çalışmaları K12 bütünlüğünde ele alarak yapılandırır ve yürütür.

Bölümümüz:
 • Öğrencilerin performanslarını, öğretim programlarının hedefleri doğrultusunda en güvenilir ve objektif biçimde ölçmeyi,
 • Öğrenci başarısındaki gelişmeleri izlemeyi,
 • Öğrenme güçlük ve eksiklikleri belirlemeyi,
 • Üst düzey zihinsel becerileri (problem çözme, yorumlama, ilişki kurma, çıkarım yapma, akıl yürütme vb) yoklayan ölçme araçları geliştirmeyi,
 • Öğrencilerin neyi, ne kadar ve nasıl öğrendiklerini fark edebilmelerini esas alan bir yaklaşımı,
 • Değerlendirme sonuçlarına göre okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilerin kendilerine öğrenme süreci ile ilgili geri bildirimde bulunmayı,
 • UbD temelli plan tasarlama sürecinde ve program geliştirme çalışmalarında öğretmenlere destek olmayı,
 • Kurumsal soru bankası, ödev, etkinlik ve UbD plan arşivi oluşturmayı hedefler.
Anaokulundan liseye kadar eğitim-öğretim programı, öğretim süreci ve ölçme değerlendirme planlamasının temelini “Anlamaya Odaklı Öğretim Tasarımı” (Understanding by Design-UbD) oluşturur. UbD odaklı hazırladığımız ve uyguladığımız ünite planları ile:
 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını destekleriz.
 • Öğrencilerin kalıcı ve derinlemesine öğrenmeler gerçekleştirmelerine katkıda bulunuruz.
 • Tek disipline bağlı bilgi aktarımı yerine disiplinler arası bağlantı kurmayı sağlayarak öğrencilerin bütüncül ve farklı bir bakış açısı kazanmalarını hedefleriz.
 • Öğrencilerin bilgiyi ezberlemek yerine gerçek yaşama transfer edebilmelerine imkân sağlarız.

te