ÖĞRENCİLERİN  ORTAOKUL SÜRESİNCE GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE
ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

Öğrenciler;

 • Sanatın tanımını yaparlar,
 • Sanatla ilişkili olarak estetiğin ne olduğunu ifade ederler,
 • Çalışmalarını oluşturmada; beyin fırtınası, fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma basamaklarını kullanmayı öğrenirler,
 • Çalışmalarında farklı sanat malzemeleri ve teknikleri kullanırlar( seramik, rekreasyon, heykel, ebru, baskı …),
 • Çalışmalarında farklı perspektif tekniklerini kullanırlar,
 • Çalışmaları oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanırlar,
 • 2- D ve 3- D çalışmalarında sanat tasarım ilkelerini(renk, form, doku, değer, denge) kullanırlar,
 • Üç boyutlu sanat malzemeleri kullanarak rölyef ve heykel oluştururlar,
 • Seçilen tema ve konu doğrultusunda fikirlerini çalışmalarına yansıtırlar,
 • Gözleme dayalı çizimler yaparlar ve bu çizimlerde farklı bakış açılarını gösterirler,
 • Toplumda el sanatlarının rolünü fark ederler,
 • Bir eserin, görsel sanatların hangi dalına ait olduğunu ayırt ederler,
 • Farklı kültürlerin sanatı ve sanatçıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklarlar,
 • Seçilen sanat eserinin görsel özelliklerini analiz ederler.
 • Bir sanatçının eserlerinde;
  • Seçtiği konuyu,
  • Kullandığı materyali
  • Kullandığı tekniği açıklarlar,
 • Müze, müze türleri ve müzelerin kültürel mirasa katkılarını açıklarlar,
 • Müzelerdeki eserlerin korunmasının önemini kavrarlar,
 • Müzelerdeki eserler aracılığıyla Anadolu uygarlıklarını tanır.
 • Sanat eleştirisi yöntemi ile sanat eserlerini tanımlarken, çözümlerken, yorumlarken, ve yargılarken eleştirel düşünme becerisi ve çağdaş sanat anlayışı kazanırlar,

ORTAOKUL SÜRESİNCE GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Görsel sanatlar dersleri, disiplinler arası çalışmalar ile desteklenerek amacına uygun düzenlenmiş atölyelerde yapılır.
 • Dersler öğrencilerin;
  • Hayal dünyalarının gelişmesi,
  • Yaparak, yaşayarak öğrenmeleri,
  • Kazandığı beceri ve bilgilerini günlük yaşantılarıyla ilişkilendirmeleri,
  • Merak ve ilgi duymalarına olanak sağlanmasına,
  • El, beyin ve göz koordinasyonu becerilerinin gelişmesi için farklı malzemeler ve teknikler kullanarak uygulamalar yapmalarına olanak sağlayacak şekilde işlenir.
 • Öğrencilerin; farklı teknik( seramik tekniği, heykel tekniği, ebru tekniği, baskı tekniği…) ve malzemelerle (seramik çamuru, atık malzemeler, boyalar, ebru malzemeleri, baskı malzemeleri)yaparak- yaşayarak içselleştirdikleri kazanımlarını, somut yaşantılarına geçirerek, öğrenmeleri sağlanır.

ORTAOKUL SÜRESİNCE GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri süreç ve ürün değerlendirme esas alınarak yürütülmektedir.
 • Değerlendirme öğrencilerin;
 • Sınıf içi etkinliklere katılımları,
 • Derse hazırlıklı gelmeleri,
 • Arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaları,
 • Çalışma süreçleri,
 • Hazırladıkları projeleri ve Öğrenci Ürün Dosyaları göz önünde bulundurularak yapılır.

ÖĞRENCİLERİN  ORTAOKUL SÜRESİNCE TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR; (7. – 8.sınıflar)

Öğrenciler;

 • Teknoloji ve Tasarım kavramlarını açıklarlar,
 • Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkiyi ifade ederler,
 • Teknoloji ve tasarım ürünlerine günlük hayattan örnekler verirler,
 • Ülkemiz ile dünyadaki teknolojik gelişmeleri karşılaştırırlar,
 • Hayat boyu öğrenmeyi, öğrendiğini uygulayabilmeyi, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilmeyi anlarlar,
 • Teknoloji ve tasarım sürecini yorumlayabilmeyi, yönetebilmeyi ve değerlendirebilmeyi teknoloji ve tasarım okuryazarı olmayı bilirler,
 • Teknoloji geliştirme süreci ile ilgili temel bilgileri kazanırlar,
 • Tasarım kavramı, türleri ve süreci ile ilgili temel bilgiler kazanırlar,

ORTAOKUL SÜRESİNCE TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSLERİNDE
YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Teknoloji ve Tasarım Dersi, disiplinler arası çalışmalar ile de desteklenerek yeni öğretim programına uygun olarak işlenir.
 •  Dersler öğrencilerin;
  • Hayal dünyalarının gelişmesine,
  • Yaparak, yaşayarak öğrenmelerine,
  • Kazandıkları beceri ve bilgilerini günlük yaşantılarıyla ilişkilendirmelerine,
  • Merak ve ilgi duymalarına olanak sağlanmasına,
  • Farklı malzemeler ve teknikleri kullanarak uygulamalar yapmalarına olanak sağlayacak şekilde işlenmektedir

ORTAOKUL SÜRESİNCE TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSLERİNDE
ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Öğrenci gelişimini belirlemek üzere “öğrenci ürün dosyası ve gözlem formları” kullanılır.
 • Öğrencilerin süreç içerisinde izlenmesi,  yönlendirilmesi,  öğrenme güçlüklerinin belirlenerek giderilmesi, öğrencilerde anlamlı ve kalıcı öğrenmenin desteklenmesi amacıyla sürekli geri bildirim verilir,
 • 1.Dönem 2 proje notu ve 1 sınıf içi performans notu; 2. Dönem 2 proje notu ve 1 sınıf içi performans notu verilir.
 • Yazılı veya sözlü sınav (terminoloji ya da bir senaryo üzerine kurgusal çalışmalar) 40 dakikalık sınavlar şeklinde yapılır, yapılan sunumlar ve görüşmeler, gözlemler, performans (somut ürün) değerlendirme amacıyla kullanılacak.
 • Gözlem, görüşme ve sözlü sunumlara ait değerlendirme bir veya daha fazla performans notu olarak kullanılır.