ÖĞRENCİLERİN ORTAOKUL SÜRESİNCE SOSYAL BİLGİLER VE İNKILAP TARİHİ DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olmanın önemini kavrarlar,
Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusunda gerekli bilince sahip olurlar,
Atatürk ilke ve devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini ve önemini kavrarlar,
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimlerine katkısını fark ederler,
Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz eder, insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık kazanırlar,
Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini anlarlar,
Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilirler,
Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark ederler,
Sorunlara getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini bilirler,
Olgu ve görüşü ayırt ederler,
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yaparlar,
Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, zaman şeridi vb.) kullanmayı becerebilme özelliğine sahip olurlar,
Buluşların ve teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerini anlarlar,
Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrarlar,
Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark ederler,
Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını incelerler,
Çevrelerindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, yapıtları, nesneleri tanırlar,
Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimin bilincinde olurlar,
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlarlar,
Grafik okur, yorumlarlar,
Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirirler.

ORTAOKUL SÜRESİNCE SOSYAL BİLGİLER VE İNKILAP TARİHİ DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, gözlem yapma, mekânı algılama, zaman ve kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım, empati becerilerini geliştirmeyi sağlayacak uygulamalar kullanılır,
Bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencilerin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimlerine olanak sağlayan ders etkinlikleri uygulanır,
Aktif öğrenme yöntem ve stratejileri kullanılarak öğrencilerin zihinsel performanslarını ortaya koymaları ve geliştirmelerine olanak sağlayacak ders içi aktiviteler gerçekleştirilir,
Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup aktiviteleri, işbirliğine dayalı öğrenme yöntem etkinlikleri, örneklerle öğrenme, öğrendiklerini yeni bir durumda kullanma, özetleme aşamaları uygulanır,
Keşfetme, yapılandırıcı yaklaşımlar ve aktivite temeline dayanan öğrencilerin bilimsel bilgileri, yaparak-yaşayarak ve ilk elden somut yaşantılar örneklenerek öğrenmeleri sağlanır,
Yaratıcı drama çalışmaları ile öğrencilerin konuları duyumsayarak öğrenme ve kavramaları sağlanır,
Toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların karşılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere iletme, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunmaları doğrultusunda ev ödevleriyle konular desteklenir.

ORTAOKUL SÜRESİNCE SOSYAL BİLGİLER VE İNKILAP TARİHİ DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

Her dönem 2 yazılı sınav uygulanır,
Yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;
Derse hazırlıklı gelme,
Verilen ödevlerin zamanında teslimi,
Derse aktif katılım,
Proje çalışmaları,
Konu tarama testleri ve her ünite sonunda yapılan küçük sınavlar gibi ölçütler dikkate alınır.