GENEL AMAÇLAR

 • Sosyolojinin konusu bilgisi
 • Toplumun yapısını, işleyişini, değişimini ve bunların bağlı olduğu toplumsal yasaları kavrayabilme
 • Birey sorunlarının toplumla, toplumun sorunlarının da bireyle ilişkilerini kavrayabilme
 • Toplumsal sorunları kavrayabilme, toplumun, ekonomik ve kültürel gelişimine bilinçli bir şekilde katkıda bulunabilme
 • Kültürün çeşitli boyutlarını kavrayabilme
 • Sosyal değişmenin toplumu bütün boyutlarıyla etkilediğini, bireylerde çeşitli uyum sorunları yaratabildiğini, bunlara rağmen zorunlu ve gerekli olduğunu kavrayabilme
 • Toplumu geçmişiyle ilişkisi içinde tanıyabilme, içinde yaşanılan durumu bilinçli bir şekilde yorumlayabilme
 • Toplumun farklılıkları kuşatan bir birlik halinde ve demokrasi temelinde gelişip güçlenmesine katkıda bulunma

KONULAR

 • Ünite 1:  Sosyolojiye Giriş
 • Ünite 2:  Birey ve Toplum
 • Ünite 3: Toplumsal Yapı
 • Ünite 4: Toplumsal Değişme  ve Gelişme
 • Ünite 5 : Toplum ve Kültür
 • Ünite 6: Toplumsal Kurumlar

PROJELER

Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinin desteğiyle diğer okullarla ortak bir çalışma belirlenip, projeye dönüştürülecektir.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Sosyoloji dersinde her dönem 2 yazılı sınav ve 1 sözlü notu verilecektir. Dönem ödevi notları da ikinci dönem ortalamalarına katılacaktır.

Sözlü notu verilirken

 • Öğrencinin her gün derse hazırlıklı gelmesi
 • Verilen ek ödevlerin zamanında teslimi
 • Derse aktif katılım
 • Ders sırasında sınıf içi kurallarına uygun davranışlar sergileme ölçütleri göz önünde bulundurulacaktır.

ÖĞRENCİDEN BEKLENTİLERİMİZ

 • Genel olarak derslerimize ve bizlere karşı olumlu yaklaşımlar sergileme
 • Verilen görevleri takip etmeli ve zamanında sonuçlandırma
 • Derse araç ve gereçleri eksiksiz olarak ve zamanında girme
 • Grup çalışmaları ve projelere katılmaya istekli olma
 • Akademik dürüstlük ilkelerine uyma
 • Felsefe grubu derslerinde öğrendiği yaklaşım, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerde de uygulama
 • Araştırmaya ve öğrenmeye istekli olma
 • Edinilen bilgileri dış dünya ve günlük yaşam ile ilişkilendirme
 • “Not” odaklı değil, “bilgi” odaklı gayretler sergileme

VELİDEN BEKLENTİLERİMİZ

 • Biz öğretmenlerin iyi niyetliliğine tam güven duymaları
 • Öğrenciyi sıkmadan takip etmeleri
 • Okul idaresi ve öğretmenleri ile işbirliği içinde olmaları
 • Not ve ders geçme telaşına girmeden, öğrencinin iyi yetişmesini hedeflemeleri
 • Öğrencinin kendini geliştirebileceği kültürel ortamlara katılımını sağlamaları