Ortaokuldan ikinci yabancı dilde belli bir akıcılığa erişmiş olarak mezun olan öğrencilerimiz, liseden bağımsız dil kullanım seviyesini tamamlamış ve daha akıcı ve zengin bir ikinci yabancı dile sahip olarak mezun olurlar.

GENEL KAZANIMLAR

Liseden mezun olan her öğrencimiz:

  • Günlük yaşamdaki konuşmalarla, bildik konularla ilgili dinlediklerini anlayıp cevaplar;
  • Güncel ve bildik konularla ilgili farklı türdeki metinleri, radyo ve televizyon programlarını, olayları, dilekleri ve duyguları anlar, sözlü ya da yazılı olarak yorumlar ve eleştiri getirir;
  • Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı metinler, deneyim ve izlenimlerini betimleyen ve kişisel fikirlerini ifade eden günlük, paragraf, e-posta, mektup gibi farklı türlerde yazar;
  • İkinci yabancı dilde teknolojiyi de kullanarak düzeyine uygun bilgiye erişebilir, doğru değerlendirebilir, uygulayabilir, yorumlayabilir ve yeni fikirler üretebilir;
  • Hedef dilin konuşulduğu ülkenin kültürel özellikleriyle, kendi kültürü arasında bağlantı kurup değerlendirmeler ve çıkarımlar yapabilir;
  • Farklı dillere ve kültürlere saygı duyar, ilgi ve hoşgörüyle yaklaşır.

DERS İŞLEME VE UYGULAMA

Programımız kapsamında tüm öğrenme etkinliklerinin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi göz önünde bulundurulur ve dilin kültürüyle birlikte öğrenilmesi esastır. Bu nedenle her düzeyden öğrenciler ulusal ve uluslararası çeşitli etkinliklere, projelere ve kültürler arası değişim programlarına katılmaya teşvik edilirler.

Ortaokulda olduğu gibi, lisede de dil becerilerinin geliştirilmesine dayalı programımız kapsamında, kelime bilgisi, dilbilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri birbirinden bağımsız olarak değil, birbiriyle ilişkilendirilerek öğrenci merkezli, interaktif ortamlarda verilir. Ancak okuma ve yazma çalışmaları lisede daha çok yer alır. Öğrenilen dilin kültürüne ait eserler programa dahil edilerek, öğrencilerin o dilin edebiyat, düşünür, yazar ve ozanlarından en önemlilerini tanımaları sağlanır.

Derslerimizde ve ders dışında sıklıkla kullandığımız teknoloji destekli uygulamalarla dil öğrenme süreci sadece ders saatleriyle sınırlı kalmamakta, öğrencilerimiz teknoloji desteğiyle arzu ettikleri ya da ihtiyaç duydukları her zaman bu çalışmalara erişim olanağını bulabilmektedirler.

Her sınıf seviyesinde kullanılan ders kitapları ile okuma kitaplarının yanı sıra, okulumuz web sitesinde bulunan yabancı diller eğitim portalındaki dijital materyaller ile her hafta uzaktan öğrenim ve ödev sitemiz TEDmood’a yüklenen enteraktif materyaller her üç dilde de ders içinde ve dışında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu materyaller, öğrencilerin düzeylerine göre farklılaştırılarak sunulmakta ve her öğrenciye kendi seviyesine göre ve kendi hızında ilerleme fırsatı tanınmaktadır.

Liseye yeni kayıt olan ya da her hangi bir nedenle programın gerisinde kalan öğrencilere telafi çalışmaları uygulanır. Ayrıca dile özel yetenek ve ilgisi nedeniyle sınıf seviyesinin üzerinde olan öğrenciler de kişiselleştirilmiş ek materyaller ve çalışmalarla desteklenir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Değerlendirmeye bakış açımız not odaklı değil, öğrenme odaklıdır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde olduğu gibi değerlendirme sürecinde de aktif olarak rol almaları, kendi eksik ve güçlü yanlarını tanımaları ve hedef belirlemeleri açısından önemlidir.

Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilirler:

  • Öğrencinin dilde gösterdiği gelişim
  • Ders içi sözel performansı
  • Sınavlar, performans ödevleri, projeler ve sunumlar
  • Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba

Öğretmenlerimiz ayrıca öğrenme sürecinin gerek gördükleri her aşamasında öğrencilerimize sözlü ya da yazılı geri bildirimde bulunarak, onların eksik ve güçlü yanlarını tespit edip, bir sonraki aşama için hedef koymalarına yardımcı olmaktadırlar.

Arzu eden öğrencilerimizin seviyelerini belirlemek üzere uluslararası platformlarda geçerliliği bulunan FIT, DELF ve DELE sınavlarına katılarak sertifika sahibi olmaları sağlanmaktadır.