ÖĞRENCİLERİN LİSE SÜRESİNCE KİMYA DERSLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR

Öğrencilerin, 9 ve 10. sınıflarda matematiksel işlem yoğunluğu asgari düzeyde tutularak günlük hayatla ilişkilendirilmesi, çevresinde gördüğü olayları kimya kurallarına göre yorumlayarak kimyanın hayatımızdaki yerini fark etmeleri, 11 ve 12. sınıflarda ise konular daha geniş kapsamlı ve ileri düzeyde ele alınarak akademik alt yapının hazırlanması sağlanır.

 • Kimya biliminin temel kavramları, ilkeleri, modelleri, teorileri ve yasaları hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Kimya biliminin ve insanlığın ortak mirası olan bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını, bilimsel bilginin etik değerlere uygun olarak kullanılmasının önemini kavramaları,
 • Dünyada kimya biliminin gelişimine katkı sağlamış bilim insanları ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu çalışmaları etkileyen sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel koşulları kavramaları,
 • Kimya dersinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük hayat, sağlık, sanayi ve çevre ile ilgili olayları açıklamada kullanmaları,
 • Kimyasal teknolojilerin hayata yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilmeleri,
 • Kimyanın topluma, sosyal hayata, ekonomiye ve teknolojiye katkılarının farkına varmaları,
 • Sosyal, ekonomik, çevresel faktörlerin insan hayatını desteklemek ve korumak için nasıl bir etkileşim içinde olduğunu fark etmeleri ve bu etkileşim içinde kimya biliminin rolünü kavramaları,
 • Bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri kimyanın sembolik diline ve bilimsel içeriğe uygun olarak düzenlemeleri, sunmaları, raporlaştırmaları ve paylaşmaları,
 • Deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları,
 • Kimya bilimi ile ilgili kariyer olanaklarını tanımaları ve bu alana ilgi duymaları,
 • Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,
 • Hayatı anlama ve hayatın devamlılığında kimya biliminin rolünü kavramaları,
 • Kimya dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak insanlığın faydasına olacak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları amaçlanmaktadır.

Ölçme Değerlendirme

Kimya derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.

Kimya dersinde her dönem 2 yazılı sınav, 1 uygulama performansı ve 1 ders içi performans notu verilir. İsteyen öğrenciler, Kimya dersinden Proje Ödevi hazırlayabilirler. Proje ödevleri ayrıntılı rubriklerle değerlendirilir, değerlendirme kriterleri proje konularının ilanı sırasında öğrencilere duyurulur.

Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.