Fizik

ÖĞRENCİLERİN LİSE SÜRESİNCE FİZİK DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR

Öğrencilerin, 9 ve 10. sınıflarda matematiksel işlem yoğunluğu asgari düzeyde tutularak günlük hayatla ilişkilendirilmesi, çevresinde gördüğü olayları fizik kurallarına göre yorumlayarak fiziğin hayatımızdaki yerini fark etmeleri, 11 ve 12. sınıflarda ise konular daha geniş kapsamlı ve ileri düzeyde ele alınarak akademik alt yapının hazırlanması sağlanır.

Fizik dersinde öğrencilerin;

 • Fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemini kavramaları,
 • Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamaları,
 • Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmaları,
 • Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üretmeleri, problem çözmeleri ve bilimsel bilgiyi paylaşmaları,
 • Deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları,
 • Fizik biliminin ilke, prensip ve yöntemlerini günlük hayattaki olay ve/veya durumlarla ilişkilendirmeleri,
 • Fizik biliminin, toplumsal hayata, ekonomiye ve teknolojiye etkisini fark etmeleri,
 • Etik ve sosyal etkilerini düşünerek fiziğin uygulamaları ile ilgili bilimsel dayanakları olan kararlar vermeleri,
 • Bilgi çağının bir gereği olan araştırma, sorgulama, inceleme, eleştirel düşünme becerilerini, hayatın her alanında kullanabilmeleri,
 • Farklı enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sosyobilimsel olaylarla ilgili çıkarımda bulunmaları,
 • İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar, buluşlar üretebilmeleri,
 • Fiziğin gelişimine katkıda bulunan bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Medeniyet tarihimizde öne çıkan düşünür ve bilim insanlarının bilime yön veren fikir ve çalışmalarını yorumlamaları amaçlanmaktadır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Fizik derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.

Fizik dersinde her dönem 2 yazılı sınav, 1 uygulama performansı ve 1 ders içi performans notu verilir. İsteyen öğrenciler, Fizik dersinden Proje Ödevi hazırlayabilirler. Proje ödevleri ayrıntılı rubriklerle değerlendirilir, değerlendirme kriterleri proje konularının ilanı sırasında öğrencilere duyurulur.

Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.


Ansolon