Felsefe


ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Düşünmenin insana özgü bir faaliyet olduğunu kavrar.
 • Düşünmenin insan olma niteliğini geliştirdiğini kavrar.
 • Merak ve hayret duygularını harekete geçirerek, araştırmaya istek duyar.
 • Çevresindeki sorunlara ilgi ve duyarlılık gösterir.
 • Karşılaştığı durumları anlamada sorgulayıcı davranır.
 • Düşünmenin, hayata bakışı olumlu yönde etkileyen ve insanı mutlu kılan bir eylem olduğunu kavrar.
 • Bilgi üretmede, sorunları çözme ve hayatı geliştirmede düşünmenin önemini kavrar.
 • Düşünme etkinliğinin eleştiri ve yaratıcılık ile gerçekleştiğini kavrar.
 • Bir konu etrafında farklı düşüncelerin ortaya çıkabileceğini görerek, kendi bakış açısını bulmanın ve kendi düşüncesini geliştirmenin önemli olduğunu kavrar.
 • Düşünce farklılıklarının ortak yaşama kültürüne katkı sağladığını kavrar.
 • Sorgulayıcı ve eleştirel tutum sergiler.
 • Bilginin güvenirliğini sorgular.
 • Fikirleri desteklemek ve çürütmek için uygun kanıtlar kullanma alışkanlığı kazanmaya başlar.
 • Karşılaşılan güç bir durumdan yeni imkânların doğabileceğinin farkına varır.
 • Düşüncelerini saygı ve nezaket çerçevesinde, açık ve etkili biçimde ifade etmenin önemini kavrar.
 • Öz eleştirinin ortak yaşamı geliştiren ve hataları azaltan bir tutum olduğunu kavrar.

İLKOKUL SÜRESİNCE ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 • Çocuklar İçin Felsefe Ders programı tematik bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Düşünme faaliyetinin çeşitli boyutlarına ilişkin değişik temalar belirlenmiş ve her bir tema için farklı sayıda kazanım üretilmiştir. Temalara ilişkin kazanımlar yanında değerlere ve kavramlara da yer verilir.
 • Program esas olarak öğrencilerde fikirleri sorgulama, yeni ve alternatif fikirler üretme, kendi düşüncelerini çekinmeden ve açıkça ifade etme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle düşünme eğitiminin doğasını yansıtacak şekilde öğrenci merkezli bir programdır.
 • Bu dersin öğrencilerde muhakeme gücünü ve sorgulama becerisini geliştirmesi amacıyla ders sırasında öğretmen sıklıkla “Sokratik Sorgulama” tekniği kullanır.
 • “Sorgulama Grubu” adı verilen çember etkinlikleriyle grubun birbirinin düşüncesini önemsemesi, birbirini etkili dinlemesi ve birlikte verimli tartışması için uygun ortam yaratılır.
 • Programda herhangi bir konu alanı bilgisi yer almadığından kazanımlara ulaştıracak etkinliklerin planlanmasında öğrencilerin ilgi, ihtiyaç, beklenti, gelişim özellikleri ve hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınır.
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, gözlem yapma, mekânı algılama, zaman ve kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım, empati becerilerini geliştirmeyi sağlayacak uygulamalar kullanılır.
 • Bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencilerin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimlerine olanak sağlayan ders etkinlikleri uygulanır.
 • Aktif öğrenme yöntem ve stratejileri kullanılarak öğrencilerin zihinsel performanslarını ortaya koymaları ve geliştirmelerine olanak sağlayacak ders içi aktiviteler gerçekleştirilir.
 • Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup aktiviteleri, iş birliğine dayalı öğrenme yöntem etkinlikleri, örneklerle öğrenme, öğrendiklerini yeni bir durumda kullanma, özetleme aşamaları uygulanır.
 • Keşfetme, yapılandırıcı yaklaşımlar ve aktivite temeline dayanan öğrencilerin bilimsel bilgileri, yaparak-yaşayarak ve ilk elden somut yaşantılar örneklenerek öğrenmeleri sağlanır.
 • Yaratıcı drama çalışmaları ile öğrencilerin konuları duyumsayarak öğrenme ve kavramaları sağlanır.
 • Bu dersin öğretim sürecinde temaya uygun çeşitli malzemeler kullanılabilir, gerçek yaşam alanlarının ve çeşitli materyallerin kullanılması da sağlanır. Bu kapsamda yararlanılan materyaller arasında şunlar bulunur: masallar, hikâyeler, şiirler, videolar, filmler, resimler, örnek olay ve yaşantılar, çeşitli objeler, örnek diyaloglar vb.

İLKOKUL SÜRESİNCE ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Çocuklar İçin Felsefe dersinde öğrencilerin düşünce ve yorumları konusunda doğru ve yanlış gibi değerlendirmelerin yapılamaması, düşünme ediminin bizatihi doğru ve değerli bir şey olduğu duygusunun verilmesi, ölçme ve değerlendirme konusunda farklı bir yaklaşımı gerekli kılar.
 • Bu dersin ölçme ve değerlendirmesi bilgi ağırlıklı değil beceri ağırlıklıdır.

Öğrencilerin bu ders kapsamında eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünmeye yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışlara sahip olup olmadıklarının izlenmesi ve değerlendirilmesinde ağırlıklı olarak performansa dayalı ölçme ve değerlendirme araçları kullanılır.


Ansolon