11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJE KONULARI

1. Hz. Muhammed’in ilme verdiği önemden hareketle İslam Uygarlığında eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında araştırma. İslam kültürünü, Müslüman bilginlerin buluşlarını ve dünya medeniyetine katkılarını açıklama.

2. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in örnek özelliklerini ve ahlâkını Kur’an ayetleri ışığında araştırılması. İslam düşüncesinin oluşumunda Yunus Emre, Mevlâna, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi önde gelen Türk mutasavvıflarımızın eserlerinde ve şiirlerinde peygamber sevgisini araştırınız. “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayatı ve Örnek Kişiliğini” araştırınız.

3. 20. yüzyılda ortaya çıkan “Milenyum Tarikatları”, “Kıyamet Tarikatları” gibi adlarla sınıflandırılan yeni dinî hareketlerin neler olduğu ve ortaya çıkış sebepleri hakkında bilgi toplanması. Hz. Peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemlerin araştırılması güncel sorunlarla bu olası çözümlerin ilişkilendirilmesi.

4. Varoluşun ve hayatın anlamı, Ahiret alemi gibi konular üzerinde durma, başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit, vecize, deyiş, nefes gibi) yararlanma Ahiret inancına aykırı düşen, Müslümanların dünyevileşme (sekülarizm) sorununu araştırma, ilgili çıkarımlar yapma.

ÖNEMLİ: Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Mehmet Emin SAÇAR-Ahmet ATAN
Din Kült. ve Ahlak Bil. Öğrt.

İpek PEKMEZCİ
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı

Füsun ERSOY
Okul Müdürü


Ansolon