EğitimORTAOKUL ÖDEV YÖNERGESİ

12.10.2017


TANIM:
Ödev, öğretmenler tarafından öğrencilerin ders dışı zamanlarda da hazırlanmaları için verilen; bazen derse hazırlık ve çok defa da derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmadır.
Ödev, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup öğrencilerin kendi kendilerine veya grup halinde severek yapmaları, onlarda çalışma ve başarma istek ve heyecanı yaratması bakımından önem taşır.

Verilecek ödevler aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye yönelik olmalıdır:


AMAÇLAR:
•    Öğrenmede bağımsız hareket etme, kendi başına yapma alışkanlığı kazandırma
•    Sınıf içi aktivitelere hazırlık yapma
•    Öğrenilenlerin başka disiplinlere aktarılarak kalıcı ve anlamlı olmasını sağlama
•    Öğrencinin öğrenme sürecinin neresinde yer aldığını belirlemesi ve ileriye yönelik hedef tespitini sağlama,
•    Yaratıcılığı artırma, beceri geliştirme
•    Araştırma tekniklerini geliştirme
•    Öğrenilenleri pekiştirme
•    Sorumluluk duygusunu kazandırma
•    Öğrencinin zaman kullanma becerisini artırma
•    Öğrenilen dille her gün karşı karşıya kalmayı sağlama (Yabancı dil)


ÖDEV ÇEŞİTLERİ
a)    Yaşantıyla ilişkilendirmeye yönelik ödevler
b)    Bilgi transferini sağlamaya yönelik ödevler
c)    Yaratıcı çalışmalar
d)    Araştırma Ödevleri
e)    Pekiştirme Ödevleri
f)    Yazılı Anlatım Ödevleri
g)    Okuma/ dinleme/ izleme ödevleri
h)    Beceri geliştirmeye yönelik ödevler
i)    Değerlendirme Ödevleri
j)    Uygulamaya yönelik ödevler
k)    Proje Ödevleri 


ÖDEVLERLE İLGİLİ KİŞİLER VE SORUMLUKLARI

ÖĞRENCİ: 
Öğrencilerden başarılı olmaları için teslim tarihine uyarak beklentilere uygun şekilde ödevlerini yapmaları istenir.
Ödevlerin kontrolü sonrasında öğrenci, eksiklerini tamamlayıp yanlışlarını düzeltme çabası göstermelidir. Hasta olduklarında veya okula gelmediklerinde ödevlerini almak öğrencilerin sorumluluğundadır.


ÖĞRETMEN: Ödevlerin öğrenci düzeyine göre verilmesinden ve kontrolünden sorumludur.
Öğretmenler ödev verirken ödevin başlığını ve konusunu, amacını, teslim tarihini belirtmelidir.


VELİ: Öğrencinin ödevini zamanında ve beklentiye uygun olarak yapması sürecine destek olması beklenir.

ÖDEV SIKLIĞI
Öğrencilere ödev verme sıklığı branşlara ve ders saatine göre değişebilir.
Öğrencilere verilecek ödevin süresi sınıf seviyelerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bu doğrultuda branşlara göre ödev verme sıklığı aşağıda belirtildiği gibidir:


TÜRKÇE: haftada iki defa
SOSYAL BİLİMLER: haftada bir defa
FEN BİLİMLERİ: haftada bir defa
MATEMATİK: haftada 3 defa
YABANCI DİL: her gün
İKİNCİ YABANCI DİL: haftada bir defa


ÖDEV YAPMA SÜRESİ

Aşağıda öğrencinin hafta içi ödevlerini yapma süresi tahmini olarak belirtilmiştir.

5. SINIFLAR: Bu düzeyde öğrencilere verilecek ödevlerin toplam süresi bir saattir.
6.SINIFLAR:  Bu düzeyde öğrencilere verilecek ödevlerin toplam süresi bir buçuk saattir.
7. SINIFLAR:  Bu düzeyde öğrencilere verilecek ödevlerin toplam süresi bir buçuk saattir.
8. SINIFLAR: Bu düzeyde öğrencilere verilecek ödevlerin toplam süresi iki saattir.

Hafta sonu için bu süreler iki katına çıkabilir.


ÖDEVLERİN KONTROL ZAMANI
Duyurulan ödev teslim günü ve / veya haftasıdır.

ÖDEVLERİN KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ödevler,
Öğrencilerin kendi eksiklerini görüp öğrenme süreciyle ilgili geleceğe yönelik hedef belirlemesi,
İstatiksel verilerin arşivlenmesi ve belli oranda sözlü notuna dahil edilmesi, ( Bölümler kendi içinde bu oranı belirler)
Öğretmenin öğrencilerinin kuvvetli veya zayıf yönlerini görmesi ve ileriye dönük önlemler alması amaçlarıyla değerlendirilir.
Buna göre:
a)    Ödevlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur.
b)    Kontrol edilmek üzere toplanan ödevler teslim süresinde mutlaka kontrol edilir, öğrenciye bir hafta içinde geri bildirimi verilir.
c)    Ödevlerin değerlendirilmesinde, öğretmen, öğrenci, akran değerlendirmesi yöntemlerinden biri kullanılır.
d)    Hafta sonu ödevleri haftanın ilk ders saatinde birebir kontrol edilir. Aynı ders saatinde, ödevde yapılamayan sorular öğretmenle beraber çözülür.
e)    Ödev kontrol yöntemleri derslerin özelliğine göre farklılıklar gösterir.


ÖDEV VERİLDİKTEN SONRA:
•    Ödevin teslim ya da tamamlanması gereken gün ödevler kontrol edilir veya toplanır.
-    Toplanan ödevler kontrol edilir hatalar öğrenci ile paylaşılır.  Hatalı ödevlerin düzeltilerek tekrar yapılıp belirlenen bir günde getirilmesi istenir.
-    Sınıfta kontrol edilen ödevlerin üzerinden geçilir, genelde yapılamayan konular sınıf ortamında, bireysel yapılamayan konular ise öğrenci bazında düzeltilir. Öğrencilerin hatalarını düzelttiklerinden emin olunur.
•    Belirlenen tarih aralıklarında, öğretmenler tarafından,  son bir/iki hafta ödevini yapmayan öğrenciler kaç defa yapmadığı rakamla belirtilerek işlenir.
•    Bir dersten 2 kereden ya da toplamda 3 defadan fazla ödev yapmayan öğrencilerin durumları, ödev yapmadıkları dersler velisine e-posta yolu ile gönderilir.
•    Ödevlerini eksiksiz yapan öğrencilerin durumları da her ayın son cuma günü velisine e-posta yolu ile gönderilir.


ÖDEV YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN TAKİBİ

- Uyarı mektubunu takip eden hafta aynı dersten ya da farklı derslerden ödev yapmamayı sürdüren öğrencinin durumu aynı mektupla veliye 2. ve son kez bildirilir.
- 2. uyarı mektubunu takip eden hafta aynı dersten ya da farklı derslerden ödev yapmamayı sürdüren öğrencinin durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve disiplin uygulaması başlatılır.
- Disiplin uygulaması sonucu öğrenci ile ilgili yapılacaklar ders öğretmenine ve velisine yazılı olarak bildirilir.