TED İstanbul Koleji, personel seçimi, personel eğitimi ve performans değerlendirmesine büyük özen göstermektedir.

Personel Seçimi
TED İstanbul Koleji'nin kadrolu yönetici ve öğretmen ihtiyacı, kurum yönetmeliğinin belirlediği kurallar çerçevesinde karşılanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle kurumun insan gücü ihtiyacı belirlenmekte ve yazılı basın yolu ile duyurulmaktadır. Kuruma ulaşan başvuruların ön değerlendirilmesini takiben, belirlenen adaylarla, Nisan ayının ikinci yarısında görüşmeler yapılmaktadır. Mayıs ayı sonunda değerlendirmeler tamamlanarak, görüşmeye katılanlara bildirim yapılmaktadır. Kadroya yeni katılan öğretmenler, ders yılı öncesi oryantasyon programına dahil edilmekte ve diğer öğretmenlerle birlikte hizmet içi eğitimlere katılmaktadırlar.

Usta öğretici ve saat ücretli öğretmen gereksinimi, kuruma bu yönde yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve görüşmeler yoluyla karşılanmaktadır.

TED İstanbul Koleji'nin idari birimlerinde oluşan yönetici, uzman personel, sekreter, memur, teknik eleman, destek hizmetler personeli vb. insan gücü gereksinimi de yazılı basın yoluyla duyurularak, gelen başvurular değerlendirilmektedir. Belirlenen adaylarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucu seçim yapılmaktadır.

Personel Eğitimi
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'nın, vizyon ve misyonunu gerçekleştirmesinde en önemli etkenlerden biri olan öğretmenlerimiz için, her yıl Hizmet içi Eğitim Programları düzenlenmektedir. Düşünme ve kavramaya yönelik öğrenci merkezli eğitim modelinin, öğretmenlerce uygulanması ve verimli şekilde öğrencilere sunulması en önemli amaçtır.

Performans Değerlendirmesi
Kurum çalışanlarına uygulanan performans değerlendirmesinin amacı;

-Çalışanların kuruma yaptığı göreceli katkıyı belirlemek,

-Yöneticilerin birlikte çalıştıkları arkadaşlarını tanımasına yardımcı olmak, bireysel amaç ve ilgilerin taraflarca bilinmesini sağlamak,

-Başarı değerlendirmesi ile sürekli başarı yönünde çalışanları motive etmek; personelin daha etkili ve üretken olması için iyileştirmeye açık yönlerini tamamlamasını sağlamak, eğitim gereksinimlerini tespit etmek,

-Daha fazla sorumluluk içeren işler için uygun personeli belirlemek ve hazırlamak,

- Performans değerlendirmesi yoluyla, çalışanların eğitim ve gelişme gereksinimlerini belirleyerek, kurumun eğitim programlarının hazırlanmasına ışık tutmak,

- Elde edilen sonuçları, insan gücü planlamasında kullanmak,

- Kurum politikalarıyla çalışanların faaliyetlerini bütünleştirmek, standartlar belirleyerek çalışanların bu amaçlara yönelmesini sağlamaktır.

TED İstanbul Koleji, personel seçimi, personel eğitimi ve performans değerlendirmesine büyük özen göstermektedir.

Personel Yapılanması

Personel Dağılımı

Yönetici

23

Öğretmen

186

Usta

11

İdari Personel

66

Vakıf

1

Toplam

287

 

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
2009-2010 AKADEMİK YILI ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM DURUMU


İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız

İnsan Kaynakları Yönetimi'nin ana hedefi, kurumun amaçları doğrultusunda kurum çalışanlarının gereksinimlerini karşılayarak verimin artmasını sağlamaktır. İnsan kaynakları politikamız, kurumların verimli ve etkin çalışmasını sağlayan en önemli etkenin, o kurumdaki insan kaynağı olduğunun bilinciyle aşağıda yazılı başlıkları kapsamaktadır.

- Çalışanlarımızın, mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek

- Potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gereken ortamı yaratmak

- Kişisel tatmin için yaratıcılığı teşvik etmek

- Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak bilgi, vizyon ve etik değerleri paylaşmak

- Farklılıkları dikkate alarak insana duyarlı bir anlayış yaratmak

Eğitim ve Geliştirme

İnsan Kaynakları Departmanı her yıl kurum çalışanlarının sürekli değişen eğitim gereksinimlerini belirler ve eğitim programlarının bu gereksinimler doğrultusunda düzenlenmesi için çalışmalar yapar. Eğitim gereksinimleri analizleri, eğitim kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması, alınan eğitimlerden en çok faydanın sağlanması, kurumun hedeflerine ulaşma süreçlerinin hızlanması, hizmette kalite ve verimliğin arttırılması, veli ve çalışan memnuniyetinin sağlanması süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'nın felsefe, ilke ve amaçlarını gerçekleştirmesinde en önemli etkenler, sürekli kendini geliştiren kaliteli öğretmen kadrosu ve eğitim teknolojisine yapılan yatırımdır. Öğretmenlerin araç, gereç gereksinimleri ve bilimsel araştırmaya yönelik talep ettikleri etkinlikler, kurum tarafından her zaman desteklenmektedir.

TED İstanbul Koleji Özel Öğretim Kurumları'nda Yabancı Dil, Fen Bilimleri, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler alanlarında konferans, seminer ve yarışmalar düzenlenir.

Performans Yönetimi

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları, eğitim gereksinimlerini belirlemek ve kurumun hedefleri doğrultusunda çalışanı yönlendirmek amacıyla uyguladığı performans yönetim sistemi ile çalışanlarını hedefler doğrultusunda yönlendirir.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları performans yönetimi uygulaması, çalışanlarına hedef ve değerlerini iletmekte kullandığı güçlü bir iletişim aracıdır.

Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetimi; çalışanların sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklerle kurumun sunduğu gelişme olanakları arasında bir uyumun sağlanmasını hedeflemektedir.

İşe Alma ve Yerleştirme

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması'nın temel amacı; kurumun, hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak insan kaynağını, gereksinimler doğrultusunda sistematik olarak belirlemek ve organize etmektir. TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'nın işe alma ve yerleştirme uygulamasının amacı ise kurumun vizyon, misyon ve hedeflerine en uygun adaylarla mevcut pozisyon açıklarını doldurmaktır.

Kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak insan kaynağı, gereksinimler doğrultusunda sistematik olarak belirlenir. Kurum vizyonu, misyonu ve hedeflerine en uygun adaylarla mevcut pozisyon açıklarını doldurmak amacıyla işe alma ve yerleştirme uygulaması yapılır.

Yönetici ve Öğretmen Başvuruları:

Yönetici ve öğretmen gereksinimi genellikle Mart ayında gazete ilanı ve web sitesi ile duyurulur. Email, fax, vb. kaynaklardan gelen tüm başvurular İnsan Kaynakları tarafından bir havuzda toplanır.

Öğretmen gereksinimi olan branşlar için yapılan başvurularda, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliklerine göre atama yapılabilir olması ve deneyim dikkate alınır.

Matematik ve Fen grubu dersleri için yeterli seviyede İngilizce bilgisi olması şartı aranır.

Değerlendirme sonucunda işin gerektirdiği özelliklere sahip adaylar belirlenerek Komisyon görüşmesine davet edilirler. İlk görüşme sonucunda, kurumun hedefleri doğrultusunda en uygun bilgi, beceri ve vizyona sahip olduğu belirlenen adaylar ikinci görüşmeye davet edilir ve bu görüşme sonucu uygun görülen adaya iş teklifi yapılır.
Görüşmeler sonucunda iş teklifi yapılmayan adaylara ait bilgiler ileride değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru havuzunda saklanır ve sonuç bir yazı ile kendilerine bildirilir.

Kurumumuz'da Türk öğretmenlerin yanında çeşitli ülkelerden gelen deneyimli yabancı öğretmenler de görev almaktadır. Bu öğretmenlerin büyük bir kısmı üyesi olduğumuz ECIS'in organize ettiği fuarlara katılarak gerçekleştirilen görüşmeler sonucu belirlenmektedir.

Usta öğretici ve ders ücretli öğretmen gereksinimi, Kurumumuza bu yönde yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve görüşmeler yoluyla karşılanmaktadır

Diğer Personel Başvuruları:

Kurumumuz'un diğer birimlerinde görevlendirilecek yönetici, uzman personel, sekreter, memur, teknik eleman destek hizmetler personeli vb insan gücü gereksinimi yıl içinde yapılan başvurular arasından değerlendirilir. Gerektiğinde gazete ilanı ile duyuru yapılır.


İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KADROSU

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
ELÇİN SÜEREN
elcin.sueren@tedistanbul.k12.tr
Dahili:  613
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
TUBA TUNCA DEVRİM
tuba.tunca@tedistanbul.k12.tr
Dahili:  452

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
DİLEK BARUTCU
dilek.barutcu@tedistanbul.k12.tr
Dahili:  764

 

 İlgili Linkler

.: Yukarı Çık :.

 

 

En iyi görüntü için özellikler: Microsoft Internet Expolorer 6.0 ve üzeri - çözünürlük 800x600 pixel
TED İstanbul Koleji 2009 ©